Księża wikariusze w historii parafii

Ks. Józef Perkowski (1917-1918)

* Urodził się on 15 marca 1894 r. we wsi Perki Wypychy, w parafii Sokoły. Szkołę średnią kończył w Łomży natomiast maturę ze względów na polityczną sytuację Polski, musiał robić w Woroneżu w Rosji. W 1911 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Sejnach. Ze względu jednak na narastające zamieszki wojenne w 1914 r. musi opuścić seminarium Sejneńskie i udać się do Włocławka, gdzie kończy studia teologiczne i otrzymuje święcenia kapłańskie. Po święcenia zostaje przydzielony na wikariusza do parafii w Kuczynie, a później w Wysokiem Mazowieckiem. W Stawiskach był w 1918 r. za ks. Józefa Złotowskiego. W 1918 r. rozpoczyna studia Teologiczne w Warszawie. W roku 1923 zostaje prefektem Gimnazjum Męskiego w Łomży, a w 1928 ojcem duchownym w Seminarium w Łomży. W 1931 r. przechodzi do pracy w Bargłowie, a w 1936 r. do Teolina na stanowisko proboszcza i dziekana. Wraca ponownie w 1939 r. do Łomży na stanowisko ojca duchownego. W tym samym roku zostaje mianowany kanonikiem Kapituły Sejneńskiej, a w r. 1945 kanonikiem Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej. W okresie II wojny światowej idzie ponownie do pracy na parafii ponieważ seminarium zostaje zlikwidowane przez okupantów. Po wojnie w 1945 r. wraca do Łomży i na polecenie ks. bp. Stanisława Łukomskiego obejmuje stanowisko rektora Seminarium, które pełni przez 21 lat. W roku 1965 zostaje mianowany prałatem Jego Świątobliwości Ojca św. Umiera 19 listopada 1966 r. w Łomży.


Ks. Władysław Kamiński (1933 - 1936)

Urodzony 14 stycznia 1909 roku w par. Troszyn. Święcenia kapłańskie przyjął 1 kwietnia 1933 roku. W Stawiskach był cztery lata później pracował na terenie Diecezji Płockiej.


Ks. Lucjan Godlewski (1936)

* Urodził się 29 stycznia 1911 roku we wsi Białe – Gięski w parafii Czyżew, syn Bolesława i Bolesławy z d. Borkowskiej. Wyświęcony na kapłana 6 czerwca 1936 r. Pracuje jako wikariusz: od 1 lipca 1936 w Stawiskach, a od 1 września tegoż roku w Ostrołęce. Następnie w 1945 r. w Tykocinie, 1947r. w Sokołach. Od 1948 pracuje jako proboszcz w Pietkowie, a od 1972 r. w Puchałach, gdzie odbudowuje zniszczony w czasie wojny kościół. Jednocześnie buduje dwie kaplice w Wygodzie i Pruszkach. W 1976 roku zostaje mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej. Ksiądz Lucjan zmarł 7 października 1981 roku. Mszy świętej pogrzebowej przewodniczył ks. bp. Mikołaj Sasinowski, a kazanie wygłosił ks. Zygmunt Krakowski. Spoczął na cmentarzu w Puchałach.


Ks. Czesław Roszkowski (1937)

*Urodzony 30 sierpnia 1912 r. w parafii Płonka Kościelna, syn Feliksa i Emilii z Perkowskich. W 1932 roku otrzymuje maturę w Gimnazjum św. Kazimierza w Sejnach i wstępuje do seminarium w Łomży. Święcenia kapłańskie przyjął 22 maja 1937 roku. W tym samym roku został skierowany jako wikariusz do pracy w Stawiskach. W styczniu 1938 r. jest w Burzynie, a od października tego samego roku w Lachowie. Aresztowany 12 września 1939 roku w Zawadach Kościelnych do trafia do Hohenbruck koło Królewca, a następnie do Działdowa, gdzie w 1940 roku ginie.


Ks. Roman Krajewski (1937 – 1939)

* Urodzony 18 maja 1906 r. w Ostrowi Mazowieckiej, syn Józefa Władysława i Kamili z d. Kurowska. W 1926 r. kończy piątą klasę gimnazjum w Ostrowi Mazowieckiej i przenosi się do gimnazjum archidiecezjalnego w Wilnie połączonego z seminarium duchownym. W 1929 roku uzyskuje maturę i studiuje na wydziale teologicznym Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W roku 1932 zostaje przyjęty na trzeci rok seminarium duchownego w Łomży. Wyświęcony na kapłana 15 czerwca 1935 r. Pracuje jako wikariusz: w 1935 r. w Kobylinie, 1936 r. w Raczkach, 1937 r. w Wiznie. W Stawiskach jest zaledwie trzy miesiące, za ks. Łady w 1938 r. W tym samym roku trafia do Kuczyna, a następnie w grudniu tegoż roku do Troszyna. W Troszynie 30 czerwca 1943 r. jest aresztowany przez gestapo za odprawienie Mszy w Święto Ap. Piotra i Pawła w dniu 29 czerwca. Gestapo zarzuciło mu ze przez odprawienie tej Uroczystości budzeni ducha narodowego. Święto to bowiem łączyło się co do czasu z „dniami morza” (29.VI). Po pobycie w więzieniu w Ostrołęce zostaje przewieziony do Dachau. Po wyzwoleniu wraca do diecezji. Od 1945 jest wikariuszem w Rutkach, a następnie w Płonce. W dniu 2 lipca 1946 roku zostaje proboszczem w Łosewie, a od 1950 roku pracuje jako proboszcz w Słuczu i wicedziekanem dekanatu wąsoskiego. Z dniem 15 września 1976 r. przechodzi na emeryturę i zamieszkuje w Domu Księży Emerytów w Tykocinie. Umiera 4 marca 1982 roku na zawał serca.


Ks. Józef Szymczyk (1939 - 1940)

* Urodzony 3 października 1914 roku we wsi Jabłońskie par. Janówka, syn Franciszka i Franciszki z Gutowskich. W 1934 roku uzyskuje maturę w Gimnazjum św. Kazimierza w Sejnach i wstępuje do seminarium w Łomży. Wyświęcony na kapłana 3 kwietnia 1939 r. Po święceniach 1 lipca 1939 r. trafiła na wikariat do Stawisk. Po krótkim pobycie w Stawiskach, bo już 9 września 1939 roku zostaje aresztowany razem z proboszczem ks. Aleksym Ładą przez Niemców. Wywieziony do Prus Wschodnich do Hohenbruck koło Królewca. Następnie do Działdowa, gdzie 27 maja 1940 roku zostaje zamordowany.


Ks. Bolesław Kozłowski (1939 - 1942)

*Urodzony 5 września 1909 r. w Rutkach Nowych w parafii Bargłów Kościelny, syn Antoniego i Marianny z d. Błyszczek. W 1931 r. uzyskał maturę w Gimnazjum im. św. Kazimierza w Sejnach i w tym samym roku wstąpił do seminarium w Łomży. Wyświęcony 6 czerwca 1936 roku. Jako wikariusz pracuje w parafiach: 1936 r. Bakałarzewo, 1939 r. Wizna, 1939 r. Stawiski, 1943 r. Dobrzyjałowo, 1943 r. Poświętne, 1944 r. Piekuty, 1945 r. Kuczyn, 1946 r. Dąbrowa Wielka, 1947 r. Czyżew. W 1947 r. zostaje administratorem parafii Tabędz. W 1951 r. zostaje proboszczem parafii Lipniki, a od 1964 r. proboszcz parafii w Andrzejewie. Zginął 7 sierpnia 1980 roku w wypadku samochodowym. W dniu 9 sierpnia odbywa się w Andrzejewie nabożeństwo żałobne, a następnie pogrzeb w Bargłowie.


Ks. Franciszek Szczepan Pogorzelski (1942-1944)

* Urodzony 6 kwietnia 1917 r. w miejscowości Skrodzkie w parafii Rajgród, syn Waleriana i Kazimiery z domu Święcińska. Maturę uzyskał w Gimnazjum Męskim w Sejnach. Wyświęcony na kapłana 20 grudnia 1942 roku w Łomży przez bp. Stanisława Kostkę Łukomskiego. Jako wikariusz pracował: od 20 XII 1942 r. w Stawiskach, od 1944 w Puchałach, od 1946 w Wąsoszu, Pd 1947 w Ostrowi Mazowieckiej, od 1948 w Jedwabnem, od 1950 w Bargłowie. Był proboszczem od 1950 r. w Pawłówce, od 1957 w Osowcu, od 1967 r. w Radziłowie, w Dobrymlesie i w Czarni koło Myszyńca. We wrześniu 1983 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w domu księży emerytów w Tykocinie, a następnie od 1988 u rodziny w miejscowości Łazarze w parafii Rajgród. Zmarł 23 czerwca 1995 roku w szpitalu w Grajewie. Uroczystości pogrzebowe z udziałem ks. bp. Tadeusza Zawistowskiego i ks. bp. Edwarda Samsela odbyły się 26 czerwca w Rajgrodzie.


Ks. Stanisław Chudzik (1944 - 1945)

*Urodził się 25 października 1910 roku we wsi Janowo parafia Łosewo, syn Leopolda i Rozalii z d. Śliwka. W 1932 r. uzyskuje maturę Gimnazjum im. Piotra Skargi w Łomży i w tym samym roku wstępuje do Seminarium w Łomży. Wyświęcony na kapłana 22 maja 1937 roku. Jest wikariuszem w parafiach: Sztabin 1937r., Białaszewo 1938r., Dąbrowa Wielka 1939 r., Lachowo 1941 r. W dniu 30 marca 1944 r. zostaje wikariuszem w Stawiskach, w 1945 r. w Szczepankowie, a w 1946 w Wiznie. Od 1947 r. jest proboszczem w Bronowie koło Łomży, następnie od 1958 r. proboszczem parafii w Berżnikach na Suwalszczyźnie, a od 1964 r. jest proboszczem w Białaszewie. W roku 1967 przechodzi na emeryturę. Początkowo mieszka w Białaszewie, a od 1972 r. w Kolnie. Zmarł 17 września 1982 roku i został pochowany na cmentarzu w Łosewie.


Ks. Stanisław Jakacki (1945 – 1947)

*Urodzony 8 listopada 1913 roku w Chludniach w parafii Mały Płock. rodzicami byli Bronisław i Józefa z d. Popkowska. Uczęszczał do Gimnazjum im. T Kościuszki w Łomży. Wyświecony na kapłana 5 grudnia 1939 roku w Kuleszach Kościelnych z rak ks. bp. Stanisława Kostki Łukomskiego. Po święceniach pracował jako wikariusz: w Dobrzyjałowie, od 1941 r. w Małym Płocku, a w 1947 r. w Stawiskach, był ostatnim wikariuszem za księdza Wincentego Krajewskiego. Gdy bezpośrednio po wojnie w 1945 roku ks. Krajewski poszedł do Łomży, aby brać udział w organizowaniu Seminarium Diecezjalnego, wówczas ks. Jakucki zastępował go w parafii. We wrześniu 1947 r. zostaje wikariuszem w Ostrołęce, następnie w 1948 r. w Małkini i Czyżewie, a w 1949 w Łomży. Od 1952 roku jest proboszczem parafii Kuzie, a od 1967 r. parafii Jelonki. W 1971 zostaje proboszczem w Filipowie, gdzie pełni również funkcję wicedziekana dekanatu suwalskiego, a od 1976 proboszczem w Małym Płocku i wicedziekanem dekanatu kolneńskiego. W dniu 5 lutego 1985 r. otrzymał godności kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej w Sejnach, zaś 24 czerwca przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Małym Płocku, gdzie zmarł 9 maja 1992 roku. Pogrzeb zmarłego kapłana odbył się pod przewodnictwem ks. bp. Juliusza Paetza 11 maja 1992 r. w Małym Płocku, kazanie wygłosił proboszcz parafii Kulesze Kościelne Paweł Olędzki. Ciało zmarłego spoczęło na cmentarzu w małym Płocku.


Po odejściu ks. Stanisława Jakackiego, ze Stawisk nastąpiła przerwa w obsadzaniu stanowiska wikariusza w parafii. Ks. Bronisław Tałandzewicz i ks. Jan Starski nie mieli do pomocy wikariuszy. Dopiero w 1955 roku od stycznia, na czas choroby ks. Zygmunta Kapkowskiego, przyszli do Stawisk na krótkie zastępstwo i do pomocy ks. Eugeniusz Morawski i ks. Władysław w Archacki.


Ks. Eugeniusz Morawski (1954)

*Urodzony 9 lutego 1922 roku w wsi Netta, w parafii Bargłów Kościelny, syn Jana i Leokadii z d. Kolenkiewicz. Wyświecony na kapłana 5 września 1954 r. w Łomży przez bp Czesława Falkowskiego. Pełnił posługę wikariusza: od 05 stycznia 1955 r. Wąsewo, 1957 r. Ostrów Mazowiecka, 1962 r. Ostrołęka, 1964 r. Suwałki św. Aleksandra. Od 1976 proboszcz parafii Filipów, a od 1977 rezydent w Suwałkach. Od 1987 roku emeryt zamieszkały w Suwałkach. Pierwsze miesiące po święceniach pełnił posługę wikariusza w Stawiskach.


Ks. Władysław Archacki (1955)

*Urodzony 12 sierpnia 1916 r. w Myszyńcu, syn Aleksandra i Konstancji z d. Pyszna. Święcenia kapłańskie przyjął 3 października 1948 roku w Łomży z rąk ks. bp. Stanisława Kostki Łukomskiego. Wikariusz w parafiach: 1948 r. Wąsosz, 1949 r. Piątnica, 1949 r. Wąsosz, 1949 r. administrator parafii Szczuczyn, 1950 r. Rajgród, od 16 lutego 1955 r. w Stawiskach, od 22 kwietnia 1955 Rajgród, od 1955 r. Mały Płock, a od 1956 Drozdowo z siedzibą w Olszynach. Jako proboszcz był w następujących parafiach: 1961 r. Rydzewo, 1970 r. Wizna, 1974 r. Krasnybór, 1977 r. Poryte. Od 1981 r. rektor kościoła w Czarni koło Lipnik, a od 1982 r. proboszcz tej parafii. Z dniem 3 października 1988 przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Ostrołęce. Od 1999 r. kanonik honorowy Kapituły Kolegiackiej w Myszyńcu. Zmarł 24 października 2009 roku.


Od 1 sierpnia 1955 roku biskup na stałe przydzielił wikariusza do Stawisk.


Ks. Jan Waliszewski (1955 – 1959)

Urodzony 19 grudnia 1928 roku w Stawiskach, syn Jana i Marianny z Myślińskich. W 1950 r. zdaje maturę w Olsztynie i wstępuje do seminarium w Łomży. Święcenia kapłańskie przyjął 3 lipca 1955 roku, a następnie został wikariuszem w swojej rodzinnej parafii w Stawiskach. W roku 1959 jest wikariuszem w Szczepankowie, w 1962 r. w Nurze, w 1967 r. w Sejnach. W roku 1968 zostaje mianowany proboszczem parafii Karolin. Umiera 8 września 1972 r. i zostaje pochowany na cmentarzu w Karolinie.


Ks. Ignacy Dziermejko (1958 – 1960)

*Urodzony 30 sierpnia 1927 roku. Święcenia kapłańskie przyjął w 1953 roku. Był wikariuszem w Stawiskach w latach 1958 – 1960. W roku 1967 został proboszczem w Puńsku. Otrzymał tytuł kanonika Gremialnego Kapituły Sejnieńskiej, a następnie Prałata honorowego Jego Świętobliwości Ojca Świętego. Po zmianie granic diecezji Łomżyńskiej i utworzeniu nowej diecezji ełckiej w 1992 roku, parafia księdza Ignacego pozostała w granicach diecezji ełckiej. W 1993 roku przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Suwałkach przy parafii św. Aleksandra. Zmarł 27 lutego 2000 roku w Suwałkach, pochowany został 29 listopada w Suwałkach.


Ks. Tadeusz Zalewski (1961)

*Urodził się 1 stycznia 1937 r. w Krasowie Wielkim, w parafii Piekuty, syn Stanisława i Heleny z d. Wojno. Święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1961 roku w Łomży z rąk ks. bp. Czesława Falkowskiego. Jako wikariusz pracuje w parafiach: od 1 lipca 1961 r. w Stawiskach, od 30 września tego samego roku w Wyszonkach Kościelnych; w roku 1963 jest w Kuczynach, 1964 r. w Lubotyniu, w 1966 r. w Filipowie, od 1969 r. w Zarębach Kościelnych, od 1972 w Grabowie, od 1975 w Rajgrodzie, od 1977 w Łysych, od 1982 w Zambrowie i następnie w Przytułach, a od 1983 r w Suwałkach w parafii św. Ap. Piotra i Pawła. W roku 1984 zostaje proboszczem w parafii Niedźwiadna, a od 2000 r. proboszczem parafii Brodowe Łąki. W 2006 r. przechodzi na emeryturę.


Ks. Bogusław Targoński (1961 – 1964)

*Urodził się 2 września 1925r. w Tykocinie, syn Stefana i Zofii z d. Miastkowska. Wyświecony na kapłana 5 września 1954 r. w Łomży przez bp Czesława Falkowskiego. Jest wikariuszem w parafiach: 1954 r. Kulesze Kościelne, 1958 r. Szczuczyn, 1961 r. Stawiski, 1964 r. Ostrów Mazowiecka, 1967 r. Grajewo, 1971 r. Myszyniec, a od 25 września 1971 r. wikariusz substytut Krasnybór. W roku 1973 zostaje proboszczem w parafii Krasnybór, a w 1974 r. wikariuszem adiutorem parafii Dąbrówka Kościelna, a w 1976 proboszczem tej parafii. Otrzymuje w 1988 roku godność kanonika honorowego Kapituły Kolegialnej w Sejnach. Dnia 1 lipca za względu na stan zdrowia, przeszedł na emeryturę i zamieszkał w Białymstoku. Zmarł 7 czerwca 2000 roku w szpitalu w Białymstoku. Pogrzeb odbył się 9 czerwca w Tykocinie. Mszy pogrzebowej przewodniczył bp. Stanisław Stefanek.


Ks. Albin Grajewski (1964 – 1966)

Urodził się 13 listopada 1930 r. w parafii Waniewo. Wyświęcony 8 grudnia 1956 r. W latach 1964 – 1966 był wikariuszem w Stawiskach. Od 1972 do 1990 proboszcz parafii Bacejły, a od 1990 do 2002 r. proboszcz w Krasnopolu. Był kanonikiem honorowym. Po utworzeniu w 1992 roku przez Ojca św. Jana Pawła II diecezji ełckiej, ksiądz Grajewski przeszedł do niej, z tej racji ze nowy podział zastał go na jej terytorium. W 2002 roku przeszedł na emeryt. Zmarł 22 stycznia 2003 roku, pochowany został w parafii Waniewo w diecezji Łomżyńskiej.


Ks. Kazimierz Chaberek (1966 - 1972)

*Syn Leona i Zofii z d. Kozłowska, urodził się 24 grudnia 1937 r. w parafii Zbójna. Wyświecony na kapłana 18 września 1960 r. w Łomży przez bp. Aleksandra Mościckiego. Jako wikariusz pracuje w parafiach: 1960 r. Kadzidło i Zalas, 1961 r. Dobrzyjałowo, 1963 r. Janówka, 1966 Stawiski, 1972 r. Rzekuń. W 1978 roku zostaje mianowany proboszczem parafii Wojny Krupy, a w 1988 r. proboszczem parafii w Filipowie. Następnie w 1990 r. zostaje wicedziekanem dekanatu Suwałki św. Aleksandra. Od 1991 r. jest proboszcz w Jabłoni Kościelnej i wicedziekanem dekanatu Wysokie Mazowieckie, a od 1994 dziekanem tego dekanatu. W 1992 r. otrzymuje godność kapelana Jego Świątobliwości Ojca Świętego. W dniu 1 lipca 1999 r. zostaje mianowany proboszczem w Czyżewie i dziekanem dekanatu Czyżew. W roku 2009 przechodzi na emeryturę.


Ks. Franciszek Grabowicz (1972 - 1984)

*Urodził się 10.04.1939 r we wsi Męczki parafia Wizna. Wyświecony na kapłana 3 czerwca 1962 roku w Łomży przez bp. Aleksandra Mościckiego. Pracował jako wikariusz w parafiach: 1962 Krasnopol; 1964 Sejny; 1964 Bakałarzewo; 1966 Rosochate Kościelne; 1968 Czerwin; 1972 Stawiski, od 1979 do 1984 wik. adiutor Stawiski, 1984 administrator tymczasowy parafii Dobrzyjałowo. W 1985 roku został proboszczem parafii Dobrzyjałowo. W latach 1985-1990 członek Rady Kapłańskiej; od 1992 diecezjalny duszpasterz ludzi pracy. Od 8.12.1992 r. kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej. W dniu 12 grudnia 1996 roku mianowany prob. parafii Sokoły. Od 23.03.1997 r. wicedziekan dek. Kobylin; od 01.07.1997 r. członek diecezjalnej rady ds. ekonomii. Jako Administrator parafii Stawiski przeprowadził prace przy kościele i plebanii. Założył ogrzewanie w Kościele. Pobudował dom parafialny.


Ks. Witold Górski (1984 – 1986)

*Urodził się w 1944 r. i pochodził z parafii św. Aleksandra w Suwałkach. Wyświęcony na kapłana w1975 r. W latach 1984 – 1986 był wikariuszem w Stawiskach. Po zmianie granic diecezji Łomżyńskiej i utworzeniu nowej diecezji ełckiej w 1992 roku, ksiądz Witold przeszedł do diecezji ełckiej. W latach 1990 – 1993 był proboszczem parafii M.B. Częstochowskiej w Żylinach, a w 1993 roku został proboszczem w parafii Bajtkowo. Zmarł 17 grudnia1998 roku w Bajtkowie. Pochowany został na cmentarzu w Raczkach.


Ks. Janusz Figoń (1986 – 1987)

*Ks. Janusz Figoń, ur. się 31.10.1957 r. w Ostrowi Maz., był synem Stanisława i Zofii z domu Radziszewska. Pochodził z parafii Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Maz.. Dnia 15 maja 1983 r. z rąk bp. Juliusza Paetza przyjął święcenia kapłańskie w katedrze łomżyńskiej. Po świeceniach został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz: 1984 Miastkowo; 1986 Stawiski; 1987 Nur; 1987 Poświętne. Od 1 lipca 1988 r. do 1 lipca 1989 r. był rezydentem w par. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce. W 1989 ponownie mianowany wikariuszem w Jeleniewie, w 1991 r. w Ostrołęce w par. Zbawiciela Świata, a w 1992 roku w Wąsoszu. Mianowany dnia 25 czerwca 1994 r. proboszczem par. Czarnia k. Lipnik. W roku 1997 przebywa na urlopie zdrowotnym, a w 1998 zostaje skierowany do pracy duszpasterskiej w par. Piątnica, a następnie od sierpnia 1998 roku zostaje wikariuszem w Brańszczyku. Od 24.08.2000 r. jest proboszczem parafii pw. Św. Antoniego Padewskiego w Przytułach Starych. Zmarł nagle dnia 21 stycznia 2009 roku. Ks. Janusz Figoń został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym w Przytułach Starych.


Ks. Zbigniew Paweł Paliński (1987 -1988)

Urodził się w 1944 r. Wyświęcony na kapłana został w 1982 r. W latach 1987 – 1988 był wikariuszem w Stawiskach. Po zmianie granic diecezji Łomżyńskiej i utworzeniu nowej diecezji ełckiej w 1992 roku, ksiądz Zbigniew pozostał w diecezji ełckiej, gdyż był wówczas na jej terenie. W 1993 roku został mianowany proboszczem parafii Jeże.


Ks. Andrzej Jarząbek (1988 - 1990)

*Urodził się w 1958 r. Wyświęcony na kapłana został w1986 r. W latach 1988 – 1990 był wikariuszem w Stawiskach. Po zmianie granic diecezji Łomżyńskiej i utworzeniu nowej diecezji ełckiej w 1992 roku, ksiądz Andrzej przeszedł do diecezji ełckiej. W roku 1992 został rektorem kościoła w Kolnicy koło Studzienicznej i był nim do 1995 r. Natomiast w latach 1995 – 2003 był proboszczem w Mikaszówce. W roku 2003 został mianowany proboszczem w Gołdapi.


Ks. Marek Milanowski (1990 - 1992)

*Ks. Marek Milanowski, ur. 3 lutego 1960 r. w Augustowie, syn Piotra i Krystyny z domu Trocka. Pochodzi z par. NSJ w Augustowie. Święcenia kapłańskie przyjął 01.06.1985 r. w Łomży z rąk bp. Juliusza Paetza. Był wikariuszem w następujących parafiach: 1985 Turośl; 1987 Łomża par. Miłosierdzia Bożego; 1988 Myszyniec; 1990 Stawiski, w latach od 13.04.1992 – 04.12.2000 r. kierownik Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę; od 1992 wikariusz w Rzekuń, w latach 1995-1996 członek Komisji Głównej I Synodu Diecezji Łomżyńskiej; od 1996 r. Szumowo, od 1997 r. członek diecezjalnej rady duszpasterskiej. W dniu 25 sierpnia 1997 r. mianowany proboszczem par. Zawady Kościelne, a 24.08.2000 roku proboszczem w Wąsoszu i wicedziekanem dek. Szczuczyn. W 2003 roku zostaje mianowany kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej. Od 2007 r. członek rady kapłańskiej.


Ks. Edward Łapiński (1992 – 1994)

*Ks. Edward urodził się 25 stycznia 1960 roku w Łapach, syn Henryka i Mieczysławy z domu Łapińska. Pochodzi z parafii Płonka Kościelna. Wyświecony na kapłana 31 maja 1986 roku w Łomży przez bp. Juliusza Paetza. Jako wikariusz pracował w parafiach: 1986 Wigry; 1988 Brok; 1990 Nur; 1992 Ostrołęka par. Zbawiciela Świata; 1992 Stawiski; 1994 Grajewo par. Trójcy Przenajświętszej. Od 01.07.1997 członek diec. rady duszpasterskiej. W dniu 1 lipca 1999 roku mianowany proboszczem parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Wysokiem Maz. oraz Ojcem Duchownym w tym dekanacie. Od 2002 r. członek rady duszpasterskiej, a od 2003 r. kanonik honorowy Kapituły Katedralnej Łomżyńskiej.


Ks. Wiesław Białczak (1994 - 1996)

*Pochodzi z par. Baranowo. Urodzony 8 sierpnia 1969 r., syn Stanisława i Władysławy z domu Stolarczyk. Wyświęcony na kapłana 28 maja 1994 r. w Łomży przez bp. Juliusza Paetza. Od roku 1994 wikariusz w Stawiskach, a od 1996 w par. Nawiedzenia NMP w Ostrołęce. Od 1997 kapelan aresztu śledczego w Ostrołęce. W 2000 roku członek Komisji Synodalnej ds. ekonom. I Synodu Diec. Łomżyńskiej. Od 2002 r. redaktor kwartalnika Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne i Rocznika Diecezji Łomżyńskiej. Od 2006 r. wicekanclerz Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, a od 2007 r. członek i sekretarz rady kapłańskiej.


Ks. Dariusz Wojno (1996 - 1999)

*Ks. Dariusz, urodził się 29.11.1971 roku w Wysokiem Maz., syn Tadeusza i Jadwigi z domu Porowska. Pochodzi z par. Wojny Krupy. Wyświecony przez bp. Tadeusza Zawistowskiego 25.05.1996 roku w Łomży. Jako wikariusz pracował w parafiach: 1996 Stawiski; 1999 Łomża par. Michała Archanioła, 29.09.2000 lic. teol. na UKSW w Warszawie; od 2002 Wysokie Maz., 2007 r. Sokoły.


Ksiądz wikariusz wycofał zgodę na publikowanie danych osobowych (1999 - 2001)


Ks. Janusz Dymek (2001 – 2003)

*Ks. Janusz ur. 13.02.1976 r. w Kolnie, syn Stanisława i Haliny z domu Walczyk. Pochodzi z parafii Dobrylas. Na kapłana wyświecony przez bp. Stanisława Stefanka 26.05.2001 roku w Łomży. Jako wikariusz pracował w parafiach: 2001 Stawiski; 2003 Grajewo par. MB Nieustającej Pomocy; 2003 Grajewo par. św. Ojca Pio; 2004-2006 koordynator szkoły animatora w dekanacie grajewskim. Od 2006 do 2008 roku dyrektor Katolickiej Bursy Szkolnej dla Młodzieży Męskiej w Łomży. W latach 2006-2008 członek Komisji Stypendialnej Papieskiego Dzieła Nowego Tysiąclecia. Od 25 sierpnia 2008 roku praca duszpasterska w Diecezji Brooklyn (USA).


Ks. Robert Ratomski (2003 - 2007)

*Ks. Robert, urodzony 30 lipca 1973 roku w Szczuczynie, syn Czesława i Janiny z domu Borawska. Pochodzi z parafii MBNP w Grajewie. Wyświecony na kapłana 27 maja 2000 roku w Łomży przez bp. Stanisława Stefanka. Jako wikariusz pracował w parafiach: 2000 Brok; 2003 Stawiski; od 2007 jest wikariuszem w Brańszczyku.


Ks. Stanisław Sylwester Kućmierowski (2007 - 2010)

*Ks. Stanisław, urodzony 30 grudnia 1981 roku w Wysokiem Maz., syn Stanisława i Jadwigi z domu Czarnowska. Pochodzi z parafii Kulesze Kościelne. Wyświęcony na kapłana 26 maja 2007 roku w Łomży przez bp Stanisława Stefanka. Od dnia 25 sierpnia 2007 skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii w Stawiskach jako wikariusz. Od dnia 25 sierpnia 2010 mianowany wikariuszem parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Ostrowi Mazowieckiej.

Pożegnanie księdza Stanisława


Ks. Dariusz Andrzejkiewicz (2010 - 2012)

Ks. Dariusz Andrzejkiewicz, ur. 1970r. w Łomży. Syn Kazimierza i Haliny z d. Michalik. Wyświęcony na kapłana w Katedrze Łomżyńskiej dnia 25.05.1996r. przez bpa T. Zawistowskiego. W latach 1996-2003 praca duszpasterska w Italii. Wikariusz w Grajewie 2003r., Łomża pw. Św. Andrzeja Boboli 2005r., Wykrot 2007r., Piątnica 2007r., Stawiski 2010 -2012r.


Ks. Krzysztof Knajp (2010 - 2013)

Ks. dr Krzysztof Knajp, ur. 1971r. w Ostrowi Mazowieckiej. Syn Bogumiła i Łucji z d. Obuchowska. Wyświęcony na kapłana 27.05.2000r. w Katedrze Łomżyńskiej przez bpa S. Stefanka. Wikariusz Nowa Wieś 2000r., Brańszczyk 2003r., Śniadowo 2005r., Zaręby Kościelne 2007r., Stawiski 2010-2013r.


Ks. Jarosław Sokołowski (2013 - 2014)

Ks. Jarosław Sokołowski, ur. 1963r. w Grajewie. Syn Romualda i Barbary z d. Skubich. Wyświęcony na kapłana 28.05.1988r. w Katedrze Łomżyńskiej. Studia specjalistyczne w Rzymie 1988-1994. Wikariusz w Łomży pw. Miłosierdzia Bożego do 1995r.. Prof. w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży do 2001r. Wikariusz w Kolnie do 2002r. Pracownik naukowy na UKSW w Warszawie do 2014r. Wikariusz w Stawiskach 4.11.2013-28.06.2014. Doktor habilitowany nauk prawnych 4.11.2014r.


Ks. Wojciech Turek (2014-2019)

* Ks. Wojciech Turek, ur. 1989r. w Myszyńcu. Syn Stanisława i Krystyny Zofii z d. Kaczyńska. Wyświęcony dnia 31.05.2014r. w Katedrze Łomżyńskiej przez bpa J. Stepnowskiego. Wikariusz w Stawiskach 2014-2019r


Ks. Grzegorz Dębek (2019-obecnie)

Ks. Grzegorz Dębek Ks. dr Grzegorz Dębek, ur. 1978r. w Ostrołęce. Syn Kazimierza i Kazimiery z d. Rojek. Parafia pochodzenia Brańszczyk. Wyświęcony na kapłana 30.05.2009r. w Katedrze Łomżyńskiej przez bpa S. Stefanka. Wikariusz w Olszewo-Borki 2009r., Dąbrowa Wielka 2010r., Wyszków pw. św. Wojciecha 2012r., doktor teologii 2015r., w Stawiskach 2019r.